نمودار dynamic

ایجاد نمودارهای پویا در اکسل   ( Dynamic chart)

ایجاد نمودارهای پویا در اکسل ( Dynamic chart)

نمودارها بخش مهم و پر کاربرد نرم افزار اکسل می باشند و اصولا انعطلف و امکانات بسیار در ایجاد انواع نمودارها از نقاط قوت نرم افزار اکسل است. برای ایجاد یک نمودار در اکسل باید قبل از هر چیز مجموعه سلولهایی را که داده های آنها قرار است روی نمودار نمایش داده شوند انتخاب نماییم […]